Сумирано отчитане на работното време | РААБЕ Експерт

Сумирано отчитане на работното време

Сумирано отчитане на работното време

Лесни стъпки за въвеждане и утвърждаване

Подготовката за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време в предприятието изисква организирането на следните етапи:

1. Необходимо е да разработите и утвърдите (месечни) графици за работното време на работниците и служителите.

2. Следва разработването и утвърждаването на поименен график за работа на работниците и служителите през този период.

Примерен график можете да намерите на компактдиска към наръчник Персонал и работна заплата.

Графиците за периода трябва да гарантират най-малко „пълна заетост“ на работниците и служителите, която съответства на пълно 8 часово работно време.

3. При отчитане, в края на отчетния период, се изчислява нормата работно време (работни часове) за този период. Ако има положен нощен труд, нощните часове се превръщат в дневни.

4. При положение, че изчислената норма работно време превишава определената норма часове, е налице извънреден труд. Получени са часове извънреден труд, които се заплащат по реда на чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ, с не по-малко от 50 на сто увеличение.

Ако положеният труд е през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд, т.е. независимо дали е по график или не, на работника или служителя, съгласно чл. 264 от КТ, се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Трудовият стаж за работа при сумирано изчисляване на работното време се определя, като изработените часове по графика за периода на сумирането (след превръщане на нощните часове в дневни) се разделят на установената нормална продължителност на дневното работно време.

Трябва да се знае, че така определеният трудов стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни за периода на сумирането. За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж.

Важен елемент от документооборота в предприятието следва да бъде изготвянето на форма 76 (присъствен лист) за месечно, седмично и дневно присъствие на работниците и служителите.

Образец на Форма 76 можете да намерите в компактдиска към наръчник Персонал и работна заплата.

Фактически изработеното време се изчислява като обем от планираното време, което е необходимо да бъде изработено съгласно разработените и утвърдени графици, намален документално с фиксираните отклонения от този график – кога от указания график за работното време служителят е отсъствал поради болест, отпуск или други причини.

В предприятието трябва да се съхранява списък с неработните, празнични дни в годината.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top