Разходите за стипендии вече се признават за данъчни цели | РААБЕ Експерт

Разходите за стипендии вече се признават за данъчни цели

Разходите за стипендии вече се признават за данъчни цели

Критерии за признаване, съгласно акт на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи

Със ЗИЗКПО, публикуван в ДВ., бр. 68 от 02.08.2013 г., е създаден нов чл. 177 а относно данъчното стимулиране при предоставяне на стипендии на ученици и студенти.
Какви са критериите за това:

 1. Стипендията да е учредена и предоставена на:
  • ученик, получаващ средно образование;
  • студент;

в учебно заведение (училище) на държава-членка на ЕС или друга страна по Споразумението за ЕИО.

 1. За период не по-малко 12 и не повече от 24 месеца и към момента на отпускане на стипендията трябва да са изпълнени и някои условия, като:
  • стипендиантът да е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование или съответно ад е студент в последните две години за придобиване на степен „бакалавър“ и „магистър“ и не е навършил 25 годишна възраст.
  • професията на стипендианта е пряко свързана с дейността на данъчнозадълженото лице;
  • данъчнозадълженото лице да е подписало договор със стипендианта и се задължава да приеме стипендианта  на работа за период не по-малък от общия брой на месеците, за които е изплащана стипендията.

Това облекчение за бизнеса и за младите хора, които ще имат гарантирани работни места на база договор, влиза в сила от 01.01.2014 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top