МСФО за малки и средни предприятия | РААБЕ Експерт

МСФО за малки и средни предприятия

МСФО за малки и средни предприятия

Публикувано е ръководство на Съвета по МСФО, относно приемане на „МСФО за МСП“ за микропредприятия

Новото ръководство е насочено към микропредприятията (със сума на актива до 350 000 евро, приходи до 700 000 евро, средно списъчен брой на наетия персонал за отчетен период – до 10 души), които желаят да приемат и прилагат „МСФО за малки и средни предприятия“, в редакцията му от 2009 г. Това не е отделен стандарт за микропредприятията и се отнася за такива, с типичните за малко предприятие характерни особености: малък брой служители, управлявани често от собственик, ниски нива на приходи и активи, без инвестиции в дъщерни или съвместни предприятия.

По отношение на финансовите отчети микро предприятията водят такива само за информация на собствениците и управителите за данъчни цели. Предлага се пълният комплект финансови отчети да включва:

  • Отчет за финансовото състояние (баланс);
  • Отчет за доходите за отчетния период;
  • Отчет за промените в собствения капитал;
  • Отчет за паричните потоци;
  • Пояснителни приложения за използваната счетоводна политика и друга разяснителна информация.

Позволява се, ако единствените промени в собствения капитал за текущия период или сравнителен период са възникнали от печалба или загуба, изплащане на дивиденти или корекции от грешки за минал период, то тогава да може да се представи един Отчет приходите и неразпределената печалба, вместо отчет за доходите и отчет за промените в собствения капитал.

По неофициална и непотвърдена информация нашето Министерство на финансите също мисли за въвеждане на МСФО за малки и средни предприятия, но от кога ….ще видим.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top