Как да се справите при установена грешка във вече подадена декларация-образец 6? | РААБЕ Експерт

Как да се справите при установена грешка във вече подадена декларация-образец 6?

Как да се справите при установена грешка във вече подадена декларация-образец 6?

Срокове и ред за коригиране на декларация обр. 6

Съгласно чл. 104 от ДОПК след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. От текста на тази разпоредба е видно, че декларацията може да бъде коригирани само преди изтичане на срока за подаването им.

Специалният ред за подаване  на коригиращи декларации, свързани с осигуряването е уреден в Наредба Н-8/2005 г.

Съгласно чл. 3, ал. 7 от Наредба Н-8/2005 г. декларация образец № 6, подадена от осигурителите, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от самоосигуряващите се лица, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

Това правило за коригиране на декларация обр. 6 важи само, когато се налага коригиране на установеното задължение в посока намаляването му. Съгласно указанията за попълването й, при увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.

Коригиране на данните в т. 9 (месец и година) и/или т. 18 (дата на изплащане/начисляване). Често в практиката се допускат грешки при попълването на тези полета. Въпреки че в тях не се определя размера на задължението, те служат за изчисляване на дължимата лихва. За коригиране на датите, попълнени в т. 9 и/или т. 18 е необходимо декларацията да бъде попълнена по следния начин:

  1. В първата колона се попълва код за корекция „ К“, дати (в т. 9 и т. 18) и код за вид плащане, които са били попълнени в декларацията, която ще бъде коригирана и нулеви стойности в точки от 10 до 18. По този начин некоректните данни ще бъдат заличени.
  2. При необходимост се попълва следваща колона от декларацията с код за корекция „0“ с коректните дати в т. 9 и/или т. 18. 

От особено значение е корекцията да бъде попълнена в първата колона от Декларация обр. 6, тъй като в случаите, когато е в колона, следваща колоната с данни, които се отнасят за същия месец и година те ще бъдат заменени от данните, съдържащи се в колоната с код за корекция „К“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top