Есенен обзор на последните публикувани промени в нормативната уредба | РААБЕ Експерт

Есенен обзор на последните публикувани промени в нормативната уредба

Есенен обзор на последните публикувани промени в нормативната уредба

Последни засега, но не и до края на календарната 2012 г.

Промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ., бр. 81 от 23.10.2012 г.) – с това изменение е създадена нова самостоятелна категория лица, подлежащи на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица – това са кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори по Закона за съдебната власт. Съответните осигурителни вноски се дължат върху получените или начислени, но не неизплатени брутни месечни възнаграждение по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и са за сметка на бюджета на съдебната власт.

Промяна в размера на минималната работна заплата за страната (ПМС № 250 от 11.10.2012 г.) – считано от 01.01.2013 г. е определен нов размер на минималната работна заплата – 310 лв.

Промени в Закона за администрацията (ДВ., бр. 82 от 26.10.2012 г.) – същността на промените се свежда до участието на висши държавни служители в работата на различни органи и организации БЕЗ да получават възнаграждение. Така, към сега съществуващите забрани на заместник-министри, областни управители и техните заместници да участват като представители на държавата или общината/областта в органи за контрол и управление на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала, се допълва и със забрана за получаване на възнаграждение и при участие в съвети, комитети, одитни комитети, комисии и работни групи, органи на управление на фондове, сметки и други създадени с вътрешноведомствен акт.

Промяна в Закона за българските лични документи (ДВ., бр. 75 от 02.10.2012 г.) – с цел съответствие с Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление на МПС. Така влизат в сила от 19.01.2013 г. нови срокове за валидност на свидетелствата, както следва:

  • за категория АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ – 10 години;
  • за категория С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1 и D1E – 5 години;
  • запазва се срока от 5 години за лица с установени трайни увреждания.

Въвеждат се и глоби в размер от 30 до 200 лв. за лица, които не са подали заявление за издаване на ново свидетелство за управление на МПС в 30-дневен срок от промяна на постоянния си адрес по местоживеене.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top