Промените в СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2019 г. | РААБЕ Експерт

Промените в СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2019 г.

Практически семинар

Промените в СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2019 г.​

Лектори: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право

Лорета Цветкова – данъчен експерт

16.01.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.

Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите. Регулация на електронната търговия. 

Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски и данък. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени

Подаване на годишна данъчна декларация от самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Промени в Директива 96/71

Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на СЕС за командироването на български работници.

Промените в Административнопроцесуалния кодекс

Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове. 

12:30 – 13:30ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

1. Промени в ЗДДФЛ, действащи от 1 януари 2019 г.:

- Нови правила за прилагане на някои от данъчните облекчения;

- Промени в обхвата на доходите, които подлежат на облагане с окончателен данък;

- Нов ред за издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ;

- Промени свързани с предоставянето на информация в НАП от платците: предоставяне на справка за изплатени доходи от трудови правоотношения; допълнения в текстовете, свързани с подаването на справка за изплатени доходи на физически лица; възможности за корекции в справките;

- Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация;

- Други изменения и допълнения в ЗДДФЛ.

15:00– 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

2. Задължения, касаещи годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г.: 

- Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения и задължения на работодателите за 2018 г. 

- Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица за 2018 г.

- Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС;

- Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Представяне на промените във формуляра и обсъждане на спецификите при попълването и подаването му. 

3. Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

17:15ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Зорница Димитрова - юрист, с дългогодишна практика в областта на осигуряването в НОИ. Изпълнявала е длъжността началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ НАП - София. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

За лектора

Лорета Цветкова - Mагистър по счетоводство и контрол от С.А. "Д.А. Ценов" - гр. Свищов. От 1992 г. работи в системата на данъчната администрация като от 1999 г. е методолог по данъците върху доходите на физическите лица. В момента е държавен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" към Централно управление на Националната агенция за приходите.

Цена:

Цена: 150,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 120.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Цена за панел „Социално осигуряване 2019 г.“ 120,00 лв. с ДДС  включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, сертификат за преминато обучение.

Цена за панел „ЗДДФЛ 2019 г.“ 120,00 лв. с ДДС  включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, сертификат за преминато обучение.

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top