Изменения в данъчните закони за 2014 г. Какво да очакваме от ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г. | РААБЕ Експерт

Изменения в данъчните закони за 2014 г. Какво да очакваме от ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г.

Практически семинар с

Мина Янкова – данъчен експерт, специалист по ЗДДС
Цветана Янкова – данъчен експерт на НАП, специалист по ЗКПО
Евгения Попова – данъчен експерт на НАП, специалист по ЗДДФЛ

03.12.2013 г., Венус център, бул. "Княз Ал. Дондуков" №9, София

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС.Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г.Влияние на решенията на СЕО в областта на непрякото облагане

 • Въвеждане на специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 • Създаване на механизъм на обратното начисляване на ДДС при доставки на зърнени  култури
 • Особени случаи при определяне на данъчната основа при бартер и при дерегистрация. Коментар на практиката на Европейския съд.
 • Подобрение на нает актив – данъчна основа и данъчно събитие
 • Нови правила за определяне на облагаема стойност при внос.
 • Облагане с нулева ставка на доставка на транспортни услуги свързани с внос

Свободна дискусия и въпроси на участниците

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 12:45ч.

 • Промени по отношение на доставки на стоки по договори за лизинг.
 • Право на данъчен кредит за леки автомобили. Анализ на лизингови договори в контекста на разпоредбите за право на приспадане на данъчен кредит на автомобилите. Коментар на решение на СЕС по дело C 118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД.
 • Промени в разпоредбите, които приравняват на  възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице 
 • Промени, свързани с извършване на корекции при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали.
 • Други промени, свързани с освобождаване от данък при внос, с начина на съхраняване на документи и с реда за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка при инвестициони проекти. Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване

Свободна дискусия и въпроси на участниците

12:45 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:30 ч.

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г.

 1. Промени, свързани с определянето на данъчния финансов резултат
  • Вземания
  • Задължения
  • Неизплатени доходи на местни физически лица.
 2. Промени в данъчните облекчения
  • Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
  • Преотстъпване на корпоративен данък за производствена дейност
 3. Промени, засягащи данъка, удържан при източника
  • Доходи от лихви
  • Административно сътрудничество
 4. Промени, засягащи алтернативните данъци

15:30 – 15:45 ч.

Кафе-пауза

15:45 – 17:15 ч.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2014 г.

 1. Промени, свързани с данъчните облекчения.
 2.  Промени, свързани с определянето на облагаемия доход и формирането на годишната данъчна основа.
 3. Промени, свързани с декларацията за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ.
 4. Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен.
 5. Други редакционни промени в ЗДДФЛ.

17:15 – 17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top