Данъчна практика и счетоводен опит в края на 2015 г. | РААБЕ Експерт

Данъчна практика и счетоводен опит в края на 2015 г.

Практически семинар с

Лорета Цветкова – експерт по ЗДДФЛ,
Цветана Янкова – експерт по ЗКПО,
доц. д-р Али Вейсел, д.е.с. - регистриран одитор

15 декември 2015 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

 • Актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ:
  Промените в закона, действащи от 01.01.2015 г. и представяне на най-интересните казуси, възникнали в практиката по прилагането им през 2015 г. Годишно облагане на доходите, придобити през 2015 г. (доходи от трудови и извънтрудови правоотношения; доходи от наем, от продажба на движимо и недвижимо имущество и други доходи) и коментар по свързаната с този процес данъчна практика. Специфики при прилагането на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.
 • Особености при попълването и подаването на декларацията за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г.
  Разглеждане на най-често допусканите грешки при попълването на формуляра и на очакваните промени в образеца на декларацията.

10:30 – 10:45 ч.

Кафе-пауза

11:45 – 12:30 ч.

 • Годишни задължения на предприятията – платци на доходи на физически лица за 2015 г. и коментар по свързаните с тях въпроси:
  предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС; Подаване  на Справка за изплатени доходи на физически лица за 2015 г. Очаквани промени във формуляра и данъчна практика. Корекции в подадените образци.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г.
  Най-често допусканите грешки при попълването и подаването на декларацията. Коментар по новите моменти във формуляра.
 • Дискусия.
  Разглеждане на други въпроси по прилагането на закона, включително предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 15:00 ч.

 1.  Данъчна практика, свързана с определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО – казуси и примери:
  1. Данъчни постоянни разлики:
   • Разходи, несвързани с дейността и разходи с характер на скрито разпределение на печалбата;
   • Разходи, които не са документално обосновани;
   • Разходи за начислен данък или ползван данъчен кредит по ЗДДС;
   • Разходи за начислен ДДС от доставчик или от органа по приходите;
   • Разходи за начислени глоби, конфискации, лихви за просрочие;
   • Разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода;
   • Приходи от дивиденти;
   • Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи;
  2. Данъчни временни разлики:
   • Обезценки и отписване на вземания;
   • Неизплатени доходи на местни физически лица;
   • Слаба капитализация. Заеми между свързани лица с лихва, отличаваща се от пазарната, в аспекта на регулиране на слабата капитализация.
  3. Суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат:
   • Неплатени задължения.
 2. Данъчна практика по отношение на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура
  1. Аспекти на изискването за общодостъпност на социалните придобивки до всички наети лица;
  2. Данъчно третиране на разходи, които не отговарят на критериите за социални разходи.

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 17:15 ч.

Годишно счетоводно приключване и съставяне на финансови отчети – изисквания съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, и често допускани грешки

 • събития след датата на баланса; данъчни временни разлики;
 • бракуване на ДМА; извънредни приходи и разходи;
 • разпределяне на текущи и нетекущи активи, потвърждения на салда

17:15 – 17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top