Прекратяване на трудов договор | РААБЕ Експерт

Прекратяване на трудов договор

Прекратяване на трудов договор
Въпрос: 

При прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 от KT какво обезщетение трябва да се изплати на работника и по кой член?

Отговор: 

При прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал.1, т. 11 от КТ поради промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях  се дължат от работодателя следните видове обезщетения:

  1. Обезщетение по чл. 220, ал. 1  от КТ - в случай, че не сте спазили едномесечно предизвестие, което дължите на работника когато прекратяване трудовия му договор на някое от посочените основания в чл. 328, ал. 1 от КТ.

Това обезщетение се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение се прекратява без да се отработва срока на предизвестието или преди изтичане на срока на даденото предизвестие по чл.326 ал.1 и чл.328 КТ.

Вие като работодател сте длъжен да запише в заповедта за прекратяване дължимото се обезщетение по чл.220 КТ.  Невписването му обаче не лишава работникът или служителят да поиска от работодателя заплащане на обезщетението. Добре да се знае, че ако не изплатите доброволно обезщетението работникът или служителят може да  търси изплащането му по исков ред пред съда заедно с лихва за забавено плащане.

Когато има неспазен срок на предизвестие от страна на работодателя обезщетението по чл.220 КТ се дължи независимо от това дали лицето е останало без работа или е постъпило на работа при друг работодател.

  1. Възможно е да дължите и обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. Обезщетението по чл. 222, ал. 3 се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение на работника или служителя бъде прекратено, независимо от основанието за прекратяването му и ако към момента на прекратяването работникът или служителят е с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 и сл. КСО;

Размерът на обезщетението зависи от трудовия стаж при последния работодател.

Работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, когато работникът или служителят с придобито право на пенсия по чл. 68 и сл. от КСО  и е работил при него по-малко от 10 години.

Когато работникът или служителят с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е работил при Вас последните десет години  от трудовия се стаж, размерът на обезщетението се увеличава и Вие му дължите брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца - т.е. 6 брутни заплати.

Това обезщетение се изплаща само веднъж. Ако лицето е получило вече обезщетение на това основание от предишен работодател и  при прекратяване на трудовото му правоотношение установено с Вас, то претендира за плащане на това обезщетение, Вие имате право да откажете заплащане на това основание.

  1. При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ може да дължите и обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неползван платен годишен отпуск, който последния не е погасен по давност. Това обезщетение следва да отразите в заповедта за уволнение. Обезщетението  се изчислява по реда на чл.177 от Кодекса на труда към деня на прекратяване на трудовото правоотношение.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Go to top