Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО | РААБЕ Експерт

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО
Въпрос: 

Дружество с основна дейност международен транспорт получава за платените в чужбина аутобан такси, горива и смазочни материали първични счетоводни документи, в които не са налице всички реквизити, изисквани от действащото у нас счетоводно законодателство – записани са единствено дата и регистрационен номер на тежкотоварния автомобил.

Ще бъдат ли признати като документално обосновани по реда на чл. 10, във връзка с чл. 26, т. 2 от ЗКПО посочените разходи, при условие, че от една страна е налице документирането им, предвид обичайната практика в чуждата държава, а от друга – тези разходи е несъмнено необходими за извършването на международния транспорт?

Отговор: 

Решение: Разходите, заплатени от ДЗЛ в чужбина за горива, смазочни материали, магистрални такси, винетки и други придружаващи пътуването, могат да бъдат признати за данъчни цели независимо, че издадените документи, с които са отчетени не съдържат цялата изискуема информация по ЗСч. Това е допустимо, обаче, само ако са налице надлежно оформени заповеди за командировки, пътни листи, пътни книжки, сключени договори с чуждестранните контрагенти, разменена кореспонденция, международни товарителници (CMR), митнически декларации и др. документи, които да удостоверяват участието на конкретното превозно средство при извършването на дейността по занятие на дружеството и целта, за която е използвано.

По реда на чл. 26, т. 2 често се извършва регулация от органите по приходите в случаите, когато се установи, че не е налице реално извършена стопанска операция. Например, констатирано е, че първичният счетоводен документ за дадена услуга или за придобиване на стока не отразява вярно из-вършената стопанска операция. В болшинството от ревизионните актове, базирани на чл. 26, т. 2 от ЗКПО, се твърди, че разходите не са документално обосновани, тъй като по фактурите за доставка на съответните услуги/стоки не е доказано осъществяването на реална стопанска операция и следователно разходът за услуги, съответно балансовата стойност при продажбата на стоките, се явява необоснован документално по смисъла на чл. 10 от ЗКПО.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
ЗКПОзакон за счетоводството
Go to top