Обща туристическа услуга при получатели сдружения и фондации | РААБЕ Експерт

Обща туристическа услуга при получатели сдружения и фондации

Обща туристическа услуга при получатели сдружения и фондации
Въпрос: 

Необходимо ли е сдруженията и фондациите – получатели на обща туристическа услуга, да предоставят декларацията по чл. 87а от ППЗДДС? Или независимо че могат да извършват и стопанска дейност, сдруженията и фондациите не се включват в обхвата на понятието „данъчно задължено лице“ по смисъла на ЗДДС?

Отговор: 

За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, съгласно чл. 87а от ППЗДДС (в сила от 21.02.2012 г.) доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба. Доколкото в ППЗДДС няма изискване за формата и съдържанието на декларацията, то същата може да бъде оформена и като част от договора, когато има такъв между доставчика и получателя.

В Глава шестнадесета на ЗДДС е предвиден специален ред на облагане на туристическите услуги, който регламентира данъчното третиране на „обща туристическа услуга“, по която доставчик е туроператор.

Съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

Специалният ред на облагане на туристическите услуги се прилага по отношение на доставка на обща туристическа услуга към всяко лице, включително данъчно задължено лице, което е краен получател на услугата, закупило я за собствено ползване, а не с цел последваща продажба.

Целите, средствата за постигане на целите и дейността на юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани със Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации (чл. 1, ал. 1 ЗЮЛНЦ). Обединяващ елемент между тези два вида ЮЛНЦ е естеството на целта, за осъществяването на която се създават – тя винаги е нестопанска.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ.

Данъчно задължено лице, по смисъла на ЗДДС, е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от юридически лица, когато се извършва по занятие, системно и е източник на постоянен, регулярен доход. Системността в аспект на независимата икономическа дейност следва да бъде разглеждана с оглед наличието на трайно извършвана от лицето икономическа дейност по независим начин, а не за всяко от проявленията й поотделно. В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.

В този смисъл получател на обща туристическа услуга може да бъде и данъчно задължено лице, което е краен получател (например за своя сметка изпраща на почивка или екскурзия, или командирова свой служител).

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
туристически обектиданъчно облекчениеППЗДДС
Go to top