Кражба на лизингов автомобил и лихви | РААБЕ Експерт

Кражба на лизингов автомобил и лихви

Кражба на лизингов автомобил и лихви
Въпрос: 

Автомобил, който е отписан от данъчния и счетоводния амортизационен план след като е откраднат, водят се дела, но си тече лизинга т.е. всеки месец се плащаме главници и лихви без ДДС- размерът на дан. кредит, който е ползван при покупката,е вече върнат-направена корекцията още при кражбата-когато е отписан и автомобила.

Лихвите, които се отчитат като текущ разход, всеки месец се заплащат на база на опростена фактура, която издава лизингодателя, а за главницата има издадена сметка с общата сума( на база споразумение) и всеки месец се приспада размера на главницата от нея спрямо погасителен план т.е. няма фактури за главница и те се отчитат по 152-директно по лизинга.

Как трябва да се постъпи  с лихвите – следва ли да се посочат в увеличение на ГДД или са си признат разход?

Отговор от експерт: 
Валентина Гекова
Отговор: 

От представените факти е видно, че автомобилът е придобит по силата на договор за финансов лизинг. Т. е. Вашето дружество е лизигополучател.

Според приложимия счетоводен стандарт (НСС) 17 „Лизинг“ т. 4.3. при финансов лизингов договор наемателят (лизингополучателят) записва наетия актив по справедливата стойност или със стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски, и начислява амортизация на амортизируемите наети активи – в съответствие с възприетата амортизационна политика за подобни амортизируеми собствени активи.

Дружеството, като данъчно задължено лице, което формира данъчен финансов резултат, е отразило в данъчния амортизационен план (ДАПл.) сумата на минималните лизингови вноски  (без лихвите по договора) за автомобила данъчен амортизируем актив съгласно чл. 50 от ЗКПО, формирайки данъчната му амортизируема стойност.

Както е посочено, преди изтичането на лизинговия срок автомобилът е откраднат, респективно  – отписан от счетоводния и данъчен амортизационен план. За данъчни цели кражбите са приравнени и включени в категорията „липси“. Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗКПО не се признават счетоводните разходи от липси на дълготрайни материални активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. В случай, че е отчетен счетоводен разход за ДДС от прилагането на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС поради кражбата, този разход също не се признава на основание чл. 28, ал. 4 от ЗКПО. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 29 от ЗКПО, съгласно която не се признават и счетоводните приходи (напр. застрахователно обезщетение, присъдени по съдебен спор), възникнали по повод на липси до размера на непризнатите разходи по чл. 28 от с. з.

Начислените данъчни амортизации до момента на възникване на основанието за отписване на актива от ДАПл са признати за данъчни цели. При отписване на актива от счетоводния амортизационен план и от данъчния амортизационен план, не се извършва преобразуване със счетоводната балансова стойност и данъчната стойност на актива в случаите на непризнати разходи от липси (какъвто е конкретния случай – кражба), ако данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива, на основание чл. 66, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.

В писмото се твърди, че договорът не е прекратен, поради което дружеството лизингополучател продължава да погасява вноските. Отчетените разходи за лихви по този повод се третират по общия ред на ЗКПО, като възникнали в резултат на търговски взаимоотношения. Това означава, че разходите за лихви са данъчно признати, доколкото не са отчетени  в нарушение на счетоводното законодателство и не попадат в хипотеза на отклонение от общите правила на ЗКПО или не формират данъчна разлика. В тази връзка, е необходимо да се прецени налице ли са условията на чл. 43 от ЗКПО за регулиране на слабата капитализация, т. е. дали разходите за лихви са признати в пълен размер или е приложима регулацията по ал. 1 на същата норма.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
автомобилни превозиЗКПОфинансов лизингЗДДС
Go to top