Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД? | РААБЕ Експерт

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД?

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД?
Въпрос: 

Дружеството прилага двустранна форма на счетоводство съгласно Закона за счетоводството. Регистрирано е по ДДС по чл. 100 ал. 1, няма назначени работници по трудови правоотношения и по договор за управление.

Отговор: 

Вписване на заличаване на ДЗЗД в регистър Булстат:

Правните основания за прекратяване на ДЗЗД се съдържат в чл. 363 на Закона за задълженията и договорите. Дружеството се прекратява:

а) с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно;

б) с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;

в) със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;

г) с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и

д) по решение на съда, ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок.

При прекратяването на ДЗЗД се извършва вписване на закриване/заличаване в регистър Булстат. Вписванията на неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите се извършват в службите по вписванията на Агенцията по вписванията по седалището им. Когато неперсонифицираното дружеството е било образувано за определен срок, посочен в дружествения договор, с изтичането му на осн. чл. 24, ал. 7 от ЗРБ в регистъра Булстат се извършва служебно вписване на закриването.

При всяка друга промяна в данните, които се съдържат в дружествения договор съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗРБ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено в 7-дневен срок да извърши вписване на промените в съответната служба на Агенцията по вписванията.

За целта управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице подава заявление за заличаване по образец, като към него се прилагат:

  • Документът, отразяващ обстоятелството, породило прекратяването на неперсонифицираното дружеството (например Споразумение за прекратяване с посочване на основанието и датата на прекратяване, подписано от съдружниците).
  • Картата за идентификация/регистрационно удостоверение.
  • Образецът на заявлението за заличаване може да намерите тук: http://www.registryagency.bg/bg/services/registr-bulstat/zalichavane-na-...

Съгласно нормата на чл. 32, ал. 1 от ЗРБ, Агенцията по вписвания осигурява автоматизирано подаване на информация на вписаните в регистър Булстат данни към информационната система на Националната агенция за приходите. т.е. Националната агенция за приходите ще бъде уведомена служебно за настъпилите промени във Вашето неперсонифицирано дружество.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Go to top