Как се осчетоводяват части за ремонт на автомобили втора употреба? | РААБЕ Експерт

Как се осчетоводяват части за ремонт на автомобили втора употреба?

Как се осчетоводяват части за ремонт на автомобили втора употреба
Въпрос: 

Предприятието ни се занимава с покупко-продажба на автомобили втора употреба. Част от автомобилите преди продажбата им се ремонтират и им се подменят резервните части.

В коя счетоводна сметка следва да се отчитат така направените разходи за ремонт и резервни части – като текущи разходи или като част от себестойността на стоката? Има ли значение за счетоводното отчитане, ако стоката е закупена през един месец, а разходите са извършени в следващ?

Отговор от експерт: 
Евгени Рангелов
Отговор: 

Считаме, че разходите за ремонт и подмяна на резервни части на автомобилите втора употреба, които купувате и продавате, могат да се отчитат чрез сметка 301 „Доставки“. В сметката трябва да се отнасят разходите за покупка на автомобилите втора употреба и последващите разходи за ремонт, с оглед да се формира калкулативна цена на всеки автомобил така, както се постъпва при доставки на стоки и материали.

Счетоводните записвания имат следния вид:

 • с покупната цена на автомобила втора употреба:
  Д-т с/ка 301 Доставки
  К-т с/ка 503 разплащателна сметка в левове или сметка за разчети
 • за последващите разходи за ремонт и подмяна на резервни части, с цел придаване на автомобилите на „търговски вид“ за продажба:
  Д-т с/ка 301 Доставки
  К-т с/ка за материали, труд, резервни части, разчети, парични средства
 • за доставките се организира аналитично отчитане и се формира калкулативна цена на придобиване като сума от конкретната цена на покупка и пропорционална  част от разходите за ремонт (преки и разпределяеми на приета база)
 • за прехвърляне на калкулираните стойности на отделните автомобили към стоките втора употреба:
  Д-т с/ка 304 Стоки
  анал. с/ки
  К-т с/ка 301 Доставки
 • при продажба на отделния автомобил се издава фактура, отчита се приход от продажби и с отписва балансовата стойност на съответния автомобил:
  Д-т с/ка от група 50 Парични средства
  К-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки
  и
  Д-т с/ка 702 Приходи от продажби на стоки
  К-т с/ка 304 Стоки
  анал. с/ка стоки втора употреба автомобили

Би могло да се използва и друг подход – всеки автомобил втора употреба да се отчита като стока по покупна цена, а разходите за ремонт да се отчитат общо чрез сметките за разходи по икономически елементи и за основна дейност (отделна аналитична сметка към сметка 611), като тази сума се разпределя пропорционално и се отписва при продажбата на отделните автомобили. С други думи да се прилага подходът на отчитане на разходите по обръщението на стоките, но считаме, че първият начин е по-подходящ.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
парични средствасчетоводители
Go to top