Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите? | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите?

Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите?
Въпрос: 

Във връзка с предстоящо възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП, съгласно чл. 101г, ал. 1, в комисията се включва лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Предмет на нашата поръчка е доставка на храна - закуски, с прогнозна стойност 30 000 лв., за срок от 1 година.

  • лице с каква точно професионална компетентност трябва да се включи в комисията?
  • къде и как да търсим това лице?
Отговор: 

1. В съответствие с чл. 101г, ал. 1 от ЗОП в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Предметът на обществената поръчка, която Ви предстои да възложите, е доставка на закуски. С оглед на това поне един член на комисията следва да има професионална компетентност, свързана с доставката на закуски. Такъв би могъл да бъде например специалист с кулинарно образование, тясно свързано с тестените изделия, или пък диетолог, тъй като по отношение на предоставяната храна за закуски на ученици и на деца в детските градини и ясли съществуват специални изисквания, които доставчикът на закуски следва да спазва при тяхното изготвяне.

2. В случай, че не разполагате със служител, притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, по силата на чл. 34, ал. 3 от ЗОП трябва да осигурите външен експерт от списъка на външните експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. Ако и в този списък няма експерт с необходимата за плануваната от Вас обществена поръчка компетентност, то следва да поканите избран от Вас експерт, който дори и да не е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, притежава компетентност, свързана с предмета на поръчката и, естествено, необходимите документи /дипломи, сертификати и прочие/ за да удостовери тази компетентност.

Списъкът на външните експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП съдържа информация относно имената, областта на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник, образованието, района на действие в страната, координатите за контакт и прочие на външните експерти. В конкретния случай, тъй като поръчката не е за строителство на стойност равна или по-висока от 9 779 000 лв., то връзката се осъществява директно между възложителя и избрания от него експерт от списъка. За по-подробна информация относно външните експерти, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, бихте могли да се обърнете към Агенцията по обществени поръчки - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1676276&_dad=portal&....

Повече информация ще намерите в практически наръчник Процедури по обществени поръчки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Таг новини: 
ЗОПданъчни експерти
Go to top