Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея | РААБЕ Експерт

Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея

Групова фирмена застраховка „Живот“ за всички служители с годишно изплащане на премия по нея
Въпрос: 
  1. Дължими ли са осигурителни вноски за сметка на работодателя и служителите върху платената премия и в кой месец същите се плащат - в месеца на плащане на премията или пропорционално за 12 месеца?
  2. Ако се дължат от служителите – същите намаляват ли облагаемия им доход?
Отговор от експерт: 
Зорница Димитрова
Отговор: 

Доброволните застраховки „Живот“ не са включени в изключенията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/. Върху изплатените премии се дължат осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 11 от КСО в размерите за фонд „Пенсии“ и за ДЗПО. По силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО здравноосигурителни вноски се внасят върху осигурителния доход за държавното обществено осигуряване /ДОО/, поради което върху средствата за социални разходи се дължат и здравноосигурителни вноски.

В случая работодателят е сключил корпоративна застраховка и заплаща застрахователната премия директно на застрахователното дружество веднъж годишно. При определяне на сумите, върху които се дължат осигурителни вноски, следва да се изхожда от периода, за който се отнасят. Застраховките живот се сключват за определен период и нямат обратно действие, поради което доходът, върху който следва да се внесат осигурителните вноски се определя като общият размер на застрахователната премия се раздели на месеците, през които наетите лица са застраховани. Получената сума се разделя на броя на наетите застраховани лица през съответния месец, за да се определи месечният доход, върху който следва да се внесат осигурителни вноски за всяко наето лице по отделно.

Ако съгласно застрахователния договор, наетите лица са застраховани за цялата 2014 г., а премията по застраховката се изплаща веднъж годишно през декември, тя би следвало да се раздели на 12. Получената сума се разпределя между наетите, през съответния месец лица.

Върху така получената сума се дължат описаните по-горе осигурителни вноски. Тя не следва да се включва при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, но участват при ограничаване на осигурителния доход до максималния му размер.

Вноските се внасят от осигурителя в съответните размери и съотношения по чл. 6, ал. 1 и 3 от КСО, чл. 157, ал. 3 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от КСО.

Срокът за внасяне на вноските зависи от датата, на която е платена застрахователната премия. В случая премията се заплаща веднъж годишно, поради което приложение намира чл. 7, ал. 2 от КСО, съгласно който върху допълнителните доходи от трудова дейност, изплатени след 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят, осигурителните вноските са дължими в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащането им. Ако премията се изплаща през месец декември и се отнася за цялата 2014 г., вноските върху цялата премия / с изключение на тези, отнасящи се за месец ноември/, се дължат до 25 януари 2015 г.

Ако премията е платена текущо за съответния месец или до 25-то число на следващия месец за предходния, осигурителните вноски следва да се внесат до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят /чл. 7, ал. 1 от КСО/. /В тази хипотеза попадат осигурителните вноски върху премиите за месец ноември и месец декември 2014 г. За месец ноември вноските са дължими до 25 декември 2014 г., а за месец декември вноските са дължими до 25 януари 2015 г./

Съгласно чл. 42, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на КСО и ЗЗО. Предвид възприетия принцип на начислението при определянето на месечната данъчна основа осигурителните вноски за сметка на наетите лица върху премиите по застраховката следва да се извадят от начисления месечен облагаем доход за съответния месец. Като се има предвид, че премията се изплаща веднъж годишно и за предходните месеци вече е определена данъчна основа, съответно е удържан данък, разликите в удържания и съответно дължимия данък следва да се прихванат или възстановят при определяне на годишната данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Таг новини: 
застрахованеслужителмотивиране на перосоналаданъчни облекчения
Go to top