Дата на инвойс | РААБЕ Експерт

Дата на инвойс

Дата на инвойс
Въпрос: 

Във връзка с износ и основание за начисляване на нулева ставка по ЗДДС съгласно чл. 28, възможно ли е датата на издаване на инвойса да не съвпада с датата на износа, т.е. на фактическото изнасяне на стоката от страната? И в какъв срок/ с каква дата трябва да бъде издадена данъчната фактура?

Отговор: 

Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон.

По смисъла на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.

Доколкото описаният случай не попада в хипотезите на чл. 113, ал. 3 от ЗДДС, при които фактура може да не се издава, то на основание чл. 113, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС, дружеството като доставчик е длъжно да издаде фактура не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Предвид гореизложеното, издаването на фактура е поставено в зависимост от  датата на възникване на данъчното събитие за доставката. Съгласно общата разпоредба на чл. 25, ал. 2 ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Като изключение от общата разпоредба данъчното събитие възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката и без да е налице прехвърляне на собствеността върху една вещ, по силата на нормата на  разпоредбата на чл. 25. ал. 3, т. 1 ЗДДС. По отношение прехвърлянето на собственост или на други вещни права върху определена вещ следва да имате предвид, че то настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта. Когато обаче тя е само родово определена, прехвърлянето на собствеността се отлага до индивидуализацията на вещта или най-късно до нейното предаване на купувач, спедитор или превозвач.

Моментът на издаването на фактурата следва да бъде съобразен с изложените по-горе условия. Ако не е възможно да се определи датата на възникване на данъчното събитие, се приема, че то е възникнало на датата на фактическото предаване на стоката и в 5 дневен срок сте длъжни да издадете фактура за доставката.

Следва да имате предвид, че фактурата задължително следва да съдържа ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането й (чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗДДС). В този смисъл, тази доставка на стоки ще е облагаема с нулева ставка, като е задължително да притежавате документите, посочени в чл. 21 от ППЗДДС. В ЗДДС не е предвидено доставчикът да удостоверява дали получателят на доставката по чл. 28, т. 2 от ЗДДС е лице, установено на територията на страната, или не, а е предвидено удостоверяване на самата доставка. Следователно, за да приложите нулева ставка на данъка задължително следва да удостоверите доставката с посочените документи, в т.ч. и с фактура за доставката. В противен случай, съгласно чл. 39 от ППЗДДС, ако не се снабдите с документите по чл. 21 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
ЗДДСмеждународен договорданъчно облагане
Go to top