Данъчна основа при внос | РААБЕ Експерт

Данъчна основа при внос

Данъчна основа при внос
Въпрос: 

Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни.

Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фиксирана стойност на брой митнически декларации/освободени пратки.

Трябва ли възнаграждението (без сумата на ДДС) да се включва в данъчната основа за калкулиране на ДДС при внос на стоки, като имаме предвид, че услугата се фактурира с 20% ДДС?

Отговор: 

В данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките, известни към момента на оформяне на статута на стоките за свободно обръщение и крайна употреба. Следователно, ако стоката се внася и подлежи на оформяне със статут за свободно обръщение и крайна употреба в съответствие с нормата на чл. 86, т. 1, б. „б“ от Директивата за ДДС, в данъчната основа при внос следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките в т. ч. и други такси, каквато например е доставката по митническо представителство.

Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия закон. Видно от посочената разпоредба нулевата ставка се прилага, само ако съответният разход е включен в данъчната основа при вноса на основание чл. 55 от ЗДДС, поради което трябва безспорно да бъде доказано, че разходът е включен като увеличение в данъчната основа при вноса.

Предвид това, когато свързана с вноса на стока услуга, за която се дължи такса, облагаема с 20% ДДС, каквато например е доставката по митническо представителство, се предоставя директно на вносителя, вписан в митническия документ или друг документ за внос, доставчикът прилага разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС, съответно чл. 36а от ППЗДДС.

С разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС е регламентирано, че когато данъкът на основание чл. 82, ал. 1 от закона е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага с:

1. фактура за доставката;

2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).

В декларацията, изготвена от вносителя в качеството му на получател по доставката, освен че се посочва номерът на документа, с който е оформен вносът, се вписва отделно и всяко увеличение, като следва да е виден размерът на разходите за доставките на свързани с вноса услуги, като транспорт, комисионна, опаковка и застраховка. Такова съдържание на декларацията следва да се счита достатъчно за целите на приложението на 36а от ЗДДС, независимо че няма утвърден образец на същата.

Съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗДДС, когато преди настъпване на обстоятелствата по ал. 1 на същата разпоредба за доставката е издаден документ с начислен данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона, размерът на начисления данък се коригира:

1. за издадени фактури и известия - по реда на чл. 116 от закона;

2. за издадени протоколи - по реда, определен с правилника за прилагане на закона.

За извършване на корекцията на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона, доставчикът следва да разполага с документите, посочени в свързаните с този член от закона разпоредби на чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС – фактура за доставката и писмена декларация, изготвена от вносителя в качеството му на получател по доставката. В тези случаи дружеството – доставчик, следва да анулира издадената фактура с начислен данък и да издаде фактура с нулева ставка на данъка съгласно чл. 116 от ЗДДС.

Когато доставката на услуга по митническото представителство, която включва не само „обслужване на клиента пред митническите власти“, но и организиране на последващото извозване и доставка на стоките до склад на вносителя на територията на страната, при положение че тези доставки се извършват до първото местоназначение на територията на страната и са известни към момента на вноса, следва да се включват в данъчната основа на вноса.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
ДДСЗДДСППЗДДСданъчна основамеждународен договор
Go to top