Общи условия за продажба | РААБЕ Експерт

Общи условия за продажба

Чл. 1.(1) Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Издателство РААБЕ България ЕООД, ЕИК 121250175, адрес за кореспонденция гр. София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, телефон за връзка 02/ 974 17 79, имейл service@raabebg.com, официална страница www.raabebg.com и https://expert.raabebg.com/, наричано РААБЕ, от една страна, и от друга страна, лицето, поръчало или закупило продукт (издание) на РААБЕ, наричано КЛИЕНТ.

(2) Общите условия на РААБЕ са задължителни за КЛИЕНТА:

(3) Всяко поръчване на издания от уебсайт https://expert.raabebg.com/ означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал с общите условия за използването на сайта и се е съгласил да ги спазва безусловно.

(4) Общите условия се считат за сключени към момента на получаване от страна на КЛИЕНТА на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане на уведомление, че Продуктът от поръчката е готов за изпращане.

Чл. 2. За целите на настоящите общи условия под издание се разбира:

2.1 наръчник с подменяеми страници;2.2 наръчник с подменяеми страници и компактдиск;2.3 компактдиск, предлаган самостоятелно или като част от поредица;2.4 книжно издание, предлагано самостоятелно или като част от поредица;2.5 списание;2.6 електронно издание;2.7.информационен бюлетин;2.8. електронен информационен бюлетин.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА НАРЪЧНИК С ПОДМЕНЯЕМИ СТРАНИЦИ И НА НАРЪЧНИК С ПОДМЕНЯЕМИ СТРАНИЦИ И КОМПАКТДИСК

Чл. 3. (1) Изданията по чл. 2, т. 2.1 и т. 2.2 наричани за кратко НАРЪЧНИК се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна по телефон, факс, с писмо, имейл или по друг начин.

(2) НАРЪЧНИЦИТЕ се доставят като колетна пратка чрез Български пощи ЕАД или с куриерски фирми, с които РААБЕ има сключен договор за обслужване.

(3) По желание на КЛИЕНТА, НАРЪЧНИЦИТЕ могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените в горната алинея. Когато разходите по транспортирането на изданията превишават цената за доставка по ал. 2 от този член, те се заплащат допълнително от КЛИЕНТА.

(4) КЛИЕНТЪТ получава НАРЪЧНИКА заедно с оригинална фактура. Получаването на НАРЪЧНИКА с фактура не задължава КЛИЕНТА по никакъв начин да го закупи, а служи за улеснение в случай на изявено желание за закупуване.

Чл. 4. (1) Всеки КЛИЕНТ, поръчал НАРЪЧНИК, има право да се запознае с неговото съдържание безплатно за пробен срок от 15 календарни дни от датата на получаването му. В рамките на този срок КЛИЕНТЪТ следва да полага необходимата грижа за опазване на изданието в годен за ползване по предназначението му вид и с грижа на добър стопанин.

(2) Датата на получаване на изданията от КЛИЕНТА се отчита чрез клеймото на пощенската станция на клиента, формуляра за получаване от куриер или датата на взимането им от офиса на издателството, което се удостоверява с попълване на талон за поръчка.

(3) Ако КЛИЕНТЪТ одобри съдържанието на НАРЪЧНИКА, той има право да го закупи в рамките на срока по чл. 4, ал. 1, като заплати сумата по придружаващата го фактура, при което РААБЕ му прехвърля собствеността върху изданието.

(4) Ако КЛИЕНТЪТ не одобри НАРЪЧНИКА, той е длъжен да го върне до изтичане на срока за безплатно запознаване.

(5) Връщането на изданието се осъществява по пощата, с куриер, с който РААБЕ има сключен договор, или на адрес: ул. „Обелско шосе“ № 7, сграда Мултитех за сметка на РААБЕ.

Чл. 5.(1) Със заплащането на НАРЪЧНИКА КЛИЕНТЪТ става ползвател на информационно обслужване за срок от 12 месеца, както и след това, което се изразява в актуализиране и допълване на първоначалното съдържание на изданието срещу заплащане на цената за абонамент, посочена на https://expert.raabebg.com/produkti/abonamenti или на цена за съответната актуализация. НАРЪЧНИКЪТ се допълва и актуализира с различна честота, чрез актуализации на хартиен носител във вида и формата на НАРЪЧНИКА, електронен носител, самостоятелни книжки или комбинация от трите.

(2) Актуализациите се изпращат чрез Български пощи като препоръчано писмо.

(3) Актуализациите се изпращат придружени от оригинална фактура за тяхната стойност и подлежат на заплащане в срок от пет дни от получаването им, освен в случаите, в които КЛИЕНТЪТ е предплатил абонамент според офертите на издателството.

(4) КЛИЕНТЪТ може да предплати абонамент за определен брой актуализации или за определен календарен период според офертите на издателството. В този случай РААБЕ издава фактура за стойността на предплатения абонамент в срок от пет дни от получаване на плащането.

(5) В случай на неизпълнение от страна на КЛИЕНТА на задължението за плащане на актуализация по реда на ал. (3), РААБЕ спира изпращането на следващите актуализации към изданието до погасяване на дължимите суми.

(6) След изтичане на срока от 12 месеца по ал. 1 РААБЕ подновява автоматично информационното обслужване на КЛИЕНТА, чрез актуализиране и допълване на НАРЪЧНИКА.

(7) КЛИЕНТЪТ може да се откаже от актуализиране на НАРЪЧНИКА, като уведоми за това РААБЕ изрично в писмена форма. Отказът е възможен само след като е заплатена последната получена актуализация.

(8) Откази, направени под друга форма или неотговарящи на условията по ал. 7, не пораждат действие.

(9) При редовно заплащане на актуализациите към даден наръчник или направен абонамент клиентът може да се възползва от правото да задава до два въпроса месечно по темите от този наръчник. РААБЕ България ЕООД има правото да публикува тези въпроси, заедно с получените по тях отговори, като от въпросите отстрани информацията относно това кой е поставил въпроса и данните, идентифициращи съответната организация (фирма/предприятие).

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА КОМПАКТДИСК, ПРЕДЛАГАН САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ПОРЕДИЦА. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА КНИЖНО ИЗДАНИЕ, ПРЕДЛАГАНО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ПОРЕДИЦА

Чл. 6. (1) Изданията чл. 2, т. 2.3 и т. 2.4 се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна по телефон, факс, с писмо, имейл или по друг начин.

(2) В зависимост от конкретните оферти на РААБЕ, изданията по чл. 2, т. 2.3 и т. 2.4 могат да бъдат предоставени на КЛИЕНТА веднага при тяхното заявяване и да бъдат заплатени в рамките на определен от РААБЕ срок, или да бъдат предоставени само след предварително извършено плащане на тяхната цена. 

(3) Изданията се доставят като колетна пратка чрез Български пощи ЕАД или с куриерски фирми, с които РААБЕ има сключен договор за обслужване.

(4) По желание на КЛИЕНТА, изданията могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените в горната алинея. Когато разходите по транспортирането на изданията превишават цената за доставка по ал. 3 от този член, те се заплащат допълнително от КЛИЕНТА.

(5) Изданието пътува придружено от оригинална фактура за неговата стойност. В случаите, когато изданието е предоставено на КЛИЕНТА преди заплащане на неговата цена, КЛИЕНТЪТ е длъжен да извърши плащане в срока посочен във фактурата.

Чл. 7 КЛИЕНТЪТ има право на отказ от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като поръчаните издания могат да бъдат върнати от страна на КЛИЕНТА в срок до 14 дни от получаването на изданията, като в този случай транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА. Отказът се упражнява чрез попълване на формуляр за упражняване правото на отказ. Формуляр за отказ може да се свали и принтира от ТУК. Друг способ за отказ е чрез изпращане на имейл на електронната поща, или чрез друго недвусмислено заявление, като се посочи номер на поръчката, името на клиента, телефон за връзка, IBAN, титуляр на сметката и наименование на продукта, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.

(2) Стоките, подлежащи на рекламация са такива, в случай, че притежават дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане и замяна на Стоките в случая по настоящата алинея 2 са отговорност на РААБЕ.

(3) При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в Уебсайта, РААБЕ възстановява платената от КЛИЕНТА сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката в срок от 14 дни от получаване на стоката и не нарушен търговски вид на стоката.

Чл. 8. (1) Когато изданието е част от поредица, РААБЕ уведомява КЛИЕНТА писмено за това при неговото получаване от КЛИЕНТА чрез писмо, придружаващо пратката с изданието.

(2) В този случай, КЛИЕНТЪТ става абонат на поредицата и получава следващите издания от поредицата. Те се изпращат придружени от оригинална фактура за тяхната стойност, подлежаща на заплащане в срок от 5 дни, освен в случаите, в които КЛИЕНТЪТ е предплатил абонамент според офертите на издателството.

(3) КЛИЕНТЪТ може да предплати абонамент за цялата поредица или за определен брой издания от поредицата според офертите на издателството. В този случай РААБЕ издава фактура за стойността на предплатения абонамент в срок от 5 дни от получаване на плащането.

(4) В случай на неизпълнение от страна на КЛИЕНТА на задължението за плащане на издание от поредицата по реда на ал. (2), РААБЕ спира изпращането на следващите книжни издания или компакт дискове от поредицата до погасяване на дължимите суми.

(5) В случай че КЛИЕНТЪТ иска да се откаже от получаване на следващи издания от поредицата, той трябва да уведоми за това РААБЕ изрично в писмена форма с писмо, факс или имейл.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ /Е-КНИГИ/

Чл. 9. Електронните издания по чл. 2, т. 2.6 са самостоятелни издания с оригинален ISBN номер, които се предоставят на клиента само в електронен вид.

Чл. 10 (1) Електронните издания по чл. 2, т. 2.6. се предоставят на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна при направена поръчка за тях на сайт на РААБЕ.

(2) Изданията по чл. 2, т. 2.6 ще бъдат достъпни за изтегляне от КЛИЕНТА след тяхното заплащане. За целта клиентът трябва да влезе в сайта на РААБЕ с потребителско име и парола и да ги изтегли от секцията „Файлове“ в своя клиентски профил. С изтегляне на Изданието КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, че предметът на доставката ще бъде изпълнен изцяло, както и потвърждава, че с изтегляне на Изданието загубва правото си на отказ.

(3) За всяко заплатено електронно издание КЛИЕНТЪТ получава право да изтегля закупения файла до три пъти. След реализиране на разрешения брой опити за изтегляния на файл, достъпът до него се блокира. Подновяване е възможно след повторно закупуване на електронното издание.

(4) Използването на изтеглените електронни издания става при осигуряване на следните минимални технически условия: персонален компютър (настолен, лаптоп или таблет) с операционна система Microsoft Windows и програма за работа с архивирани файлове.

(5)  Електроните издания са защитени срещу копиране като КЛИЕНТЪТ има право да прави печатно копие на закупените електронните издания за собствени нужди.

(6) КЛИЕНТЪТ няма право да разпространява изданието с търговска цел или на трети лица по никакъв начин.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СПИСАНИЕ, ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН И ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Чл. 11. (1) Изданията по чл. 2, т. 2.5, т. 2.7 и т. 2.8 се предоставят на КЛИЕНТА след заплащане на абонамент, съгласно предварително оферирани условия от РААБЕ.

(2) РААБЕ публикува и безплатни печатни и електронни информационни бюлетини, които се предоставят на КЛИЕНТИТЕ безвъзмездно при определени условия.

(3) КЛИЕНТЪТ може да се откаже от получаване на безплатни информационни бюлетини като осведоми за тава РААБЕ изрично в писмена форма с писмо, факс или имейл. Отказът от безплатните електронни информационни бюлетини може да бъде направен чрез формата за отказ, съпътстваща бюлетина.

(4) КЛИЕНТЪТ може да се откаже от абонамент за Издание по всяко време чрез изпращане на писмено уведомление до РААБЕ.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 12. (1) Ценовите условия за всяко издание и неговите актуализации се определят индивидуално, съобразно техните компоненти. Те се оферират от РААБЕ по общодостъпен начин и се посочват в документите, придружаващи изданията.

(2) Цените на всички издания и актуализации към тях са в български лева и включват стойността на техните компоненти, ДДС и такса за обработка и доставка (когато такава е приложима).

(3) Плащане на изданията и актуализации към тях се осъществява:

  • по банков път: ПИБ – София; BIC: FINVBGSF; IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N00G VI или Райфайзенбанк България АД; BIC: RZBBBGSF; IBAN BG05RZBB91551080847314
  • с пощенски запис на адрес – гр. София 1113, П.К. 150, РААБЕ България ЕООД, до Надежда Христова Цветкова;
  • в брой в офиса на РААБЕ (който се счита като адрес за кореспонденция) – гр. София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2.
  • С услугата пощенски паричен превод – плащане на куриер на фирма „СПИДИ“ или куриерска фирма „ЕВРОПЪТ“ при получаването на пратката. Оригиналната данъчна фактура се изпраща в пратката. Внимание!!! Товарителницата към пратката играе роля на касова бележка към издадената фактура. Необходимо е съхранението на фактурата и товарителницата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си да плати или върне издание, или да плати актуализации, РААБЕ предприема всички необходими законови действия за възстановяване на тяхната стойност ведно със законната лихва.

Чл. 14. (1) Когато РААБЕ не може да изпълни задълженията си по договора, поради това, че не разполага с поръчаните издания, поради прекратяване на актуализирането на изданието или поради неиздаването му, се задължава да уведоми клиента и да възстанови платените от него суми за неизпратените издания. В случай на предплатен абонамент РААБЕ се задължава да възстанови платените от КЛИЕНТА суми за периода, за който не може да изпълни задълженията си по договора.

(2) РААБЕ може да достави на КЛИЕНТА издание със сходна тематика и цена, като уведоми клиента по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора и му предостави възможност да приеме или изрично да се откаже от договора при променените условия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 15. (1) РААБЕ полага дължимата грижа за защита на личните данни на КЛИЕНТА, при стриктно спазване разпоредбите на ЗЗЛД и утвърдената Политика за защита на личните данни, версия 2/08.11.2019 г.

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия РААБЕ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, обслужващи действието на договора.

(3) РААБЕ има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; изпращане на актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на РААБЕ България ЕООД по имейл, до пощенския адрес на клиента или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, с изричното съгласие на КЛИЕНТА.

(4) Отправено искане от страна на субекта на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 обвързва:

Желанието на субекта „да бъде забравен“ поражда действие, ако е изрично и е изпратено на: e-mail адрес: info@raabebg.com, на посочените адрес за кореспонденция или телефонен номер: +359 2 974 17 93/96.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл. 17. При разногласия и възникнал спор КЛИЕНТЪТ може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Всички ценови оферти за предлаганите издания се публикуват на интернет сайта на издателството и се държат на разположение в офиса на РААБЕ.

ГАРАНЦИЯ

Чл. 18. (1) РААБЕ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с обявеното в на интернет страницата на Дружеството, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ, дори и да не е знаело за несъответствието. КЛИЕНТЪТ може да предяви рекламация до изтичане на 2 (две) години от доставката на стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. РААБЕ гарантира качеството и съответствието на предлаганите Издания с договора за продажба и се ангажира да отстранява своевременно всеки недостатък, който може да повлияе неблагоприятно върху тяхното качество.

(2) Гаранцията не се отнася за случаите, в които Изданието или продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира нормално поради неизправност на техниката на КЛИЕНТА, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с изданието или продукта.

(3) При продажба на Изданията по чл. 2 от този договор, които са на хартиен носител, ако несъответствието с договора за продажба се прояви до 6 (шест) месеца след доставяне на стоката, се приема, че то е съществувало към момента на доставяне на Изданието, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на Изданието или на характера на несъответствието. Гаранцията при продажба на Издания на хартиен носител не покрива случаите на естественото им овехтяване, изцапване, разкъсване и/или добавяне на текст и/или каквито и да било графични елементи върху Изданието.

(4) КЛИЕНТЪТ има право да предявява жалби и рекламации за закупени и доставени Издания в страната и извън страната пред РААБЕ на адрес гр. София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, телефон за връзка 02/ 974 17 79, имейл service@raabebg.com

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 19. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта на РААБЕ, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 20. Правото на достъп на КЛИЕНТА не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е РААБЕ или трето лице.

Чл. 21. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на РААБЕ, КЛИЕНТЪТ дължи на РААБЕ обезщетение в размер на понесените вреди.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22 РААБЕ публикува своите актуални общи условия, цените и начините на плащане на своя Интернет сайт expert.raabebg.com и ги предоставя свободно на КЛИЕНТИТЕ.

Чл. 23.(1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от РААБЕ по всяко време по негов почин или ако това се налага по силата на влязъл в сила нормативен акт. Промените влизат в сила незабавно.

(2) Във всеки един случай на промяна на общите условия РААБЕ ще информира за това КЛИЕНТА чрез публикуване на промените на уебсайт https://expert.raabebg.com/, както и уведомява КЛИЕНТА на посочения от него имейл адрес или адрес за кореспонденция. В този смисъл КЛИЕНТЪТ има задължение да следи за евентуални промени на общите условия.

В сила от: 01.12.2019 г. 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top