Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености от 01.01.2017 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености от 01.01.2017 г.

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености от 01.01.2017 г.
12
2016

Определянето на дължимия данък върху добавената стойност е основен проблем при сделките с недвижими имоти

Три нормативни документа налагат съществени промени от 01.01.2017 г. при определяне на ДДС облагането на недвижимите имоти:

  1. Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуга
  2. Директива 2006/112/ЕО
  3. ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове – бр. 97 от 6 декември 2016 г.

Промените в данъчното облагане на недвижимите имоти, в сила от 01.01.2017 г. са в резултат на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка. Новата нормативна уредба на ДДС, отнасяща се до доставките на недвижими имоти (земя и сгради) се отнася до прехвърлянето на собственост върху недвижими имоти, както и до отдаването им под наем и другите случаи на възмездно предоставяне за ползване. Засегнати са и доставките на услуги, свързани с недвижими имоти – сделките с вещни права върху недвижими имоти – право на строеж, право на ползване, сервитути. Съществува и богата практика на НАП, ВАС и Съда на ЕС.

Според изискванията на Директива 2006/112/ЕС държавите членки могат да считат за данъчно задължено лице всеки, който инцидентно извършва доставка на сгради или на части от сгради (и прилежащата им земя), извършена преди първото обитаване. За целите на тази норма „сграда“ означава всяка конструкция, фиксирана към или в земята.

 Тук следва да имаме предвид, че когато физически лица се разпореждат със свое недвижимо лично имущество, те не действат като данъчно задължени лица, ако разпореждането няма системен (редовен) характер. Или с подобни продажби те не осъществяват независима икономическа дейност и не подлежат на регистрация по ЗДДС, независимо от стойността на доставяното недвижимо имущество (която може значително да надхвърля прага за регистрация от 50 000 лв.).

Специфика съществува при данъчният режим на доставки на сгради  и  постройки.

По ЗДДС на облагане с данък подлежат и следните доставки (посочени в чл. 45, ал. 5, т. 2 и 3 от закона и не се приемат за свързани със земя):

  • прехвърлянето на собственост или други вещни права и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни;
  • прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ѝ.
Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

Третиране на ДДС услуги с недвижими имоти, в сила от 01.01.2017 г.Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top