Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Промени в Закона за Търговски регистър

Промени в Закона за Търговски регистър
04
2015

Мнения и предложения до 11 юни 2015 г.

Дойде време и Търговският ни регистър да придобие европейски вид и да се обвърже в една обща система с фирмените регистри на всички държави-членки на Европейския съюз. В тази връзка е качен за обсъждане и предложения до 11 юни 2015 г. и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Последните заглавия в нашия Е-каталог

Последните заглавия в нашия е-каталог
03
2015

Електронната книга вече не е екзотика, а необходимо и полезно четиво

Електронният каталог на РААБЕ България съхранява разнообразни по теми, автори и съдържание електронни книги. Те са предназначени за любознателните читатели, които искат да дообогатят знанията си по дадена тема и бързо да получат...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подготвят нов модел на Закона обществените поръчки

Подготвят нов модел на Закона обществените поръчки
03
2015

Целта на промените е да се намали бумащината и манипулациите

Нов модел при провеждането на търговете може да бъде въведен с новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), който в момента се разработва от група.

Какви промени се очакват?

Разглежданите промени предвиждат:...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана
02
2015

Разяснение на промените в ППЗОП

С изменението на ППЗОП, обн. ДВ., бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., отпадна възможността за възложителя по изключение, когато не може да публикува поканата на своя профил на купувача, да публикува поканата на друг интернет адрес. В...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване

Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване
02
2015

Когато служителят не е годен да изпълнява определената работа

Прекратяването на трудовия договор за изпитване може да бъде извършено от страната, в чиято полза е уговорен срока за изпитване, по всяко време от сключването до изтичането му. Не е необходимо да сочи някакви причини, нито да се мотивира. При...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top