Правила за корекции, предвидени в ДДС директивата, които трябва да познавате | РААБЕ Експерт

Правила за корекции, предвидени в ДДС директивата, които трябва да познавате

Правила за корекции, предвидени в ДДС директивата, които трябва да познавате
03
2017

Корекции на ползван данъчен кредит

Разпоредбата на член 187, параграф 2, първа алинея от Директивата за ДДС предвижда при дълготрайните активи да се извършва годишна корекция на сумата за приспадане. Съгласно втора алинея от тази разпоредба корекцията зависи от „измененията на полагащото се приспадане през следващите години по отношение на това за годината, през която стоките са били придобити“.

Извод: За всяка текуща година от периода на корекция следва да се определя дали е налице право на приспадане. Ако в определена година това право не е налице, се извършва корекция по отношение на една пета/една двадесета от приспаднатия в годината на придобиване ДДС, който следва да бъде възстановен обратно в бюджета. Тази проверка се повтаря всяка година до края на периода на корекция. По този начин предвиденото в член 187, параграф 2 от Директивата за ДДС текущо определяне на правото на приспадане за дълготрайни активи през периода на корекция отговаря на условията за коригиране в хипотезите по член 185, параграф 1 и по член 184 от Директивата.

За прилагането на механизма на корекцията е необходимо да е настъпила последваща промяна в първоначално определената сума за приспадане или съответно във факторите, използвани за определянето ѝ. За целта следва да се определя дали е налице последващо право на приспадане. Механизмът на корекция се прилага при настъпила последваща промяна в правото на приспадане.

В дял Х, глава 1 от Директивата за ДДС, и по-точно в член 167 и 168 (съответстващ на чл. 69 от ЗДДС), е уредено възникването на правото на приспадане, тоест правото за годината, в която е придобита стоката. Тези разпоредби се прилагат за определяне наличието на право на приспадане за всяка текуща година. Съгласно член 168 от Директивата за ДДС условие за възникването на това право е съответната стока да се използва за целите на облагаемите сделки. Към момента на възникването на правото не може да се определи дали съответната стока действително се използва за такива цели, т. к. съгласно членове 167 и 63 от Директивата за ДДС правото на приспадане на данъка по принцип възниква още в момента на доставката на стоките за данъчно задълженото лице. Действителното им използване за целите на облагаеми сделки винаги започва едва след това. Ето защо за възникването на право на приспадане по принцип е решаващо само установеното по обективни признаци намерение за такова използване. Решаващото условие за възможността да се приспадне платеният по получени доставки ДДС е как са или ще бъдат употребени тези стоки или услуги.

Използването или намерението за използване на стоките или услугите определя обхвата на първоначалното приспадане, на което данъчно задълженото лице има право, както и обхвата на евентуалните корекции в последващите периоди.

Коригирането на приспаднатия данък е в резултата на действителното използване на стоката. Въз основа на тази последваща оценка се определя дали е налице право на приспадане за всяка текуща година от периода на корекция. При дълготрайните активи, които се използват многократно в дейността на данъчно задълженото лице, целта на корекцията на приспаднатия данък е да се гарантира, че приспадането отразява продължаващо използване на дълготрайните активи за извършване на облагаеми сделки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top