Облагане на сделките с недвижимо имущество с ДДС | РААБЕ Експерт

Облагане на сделките с недвижимо имущество с ДДС

Облагане на сделките с недвижимо имущество с ДДС
11
2016

Какви са правилата сега и какво ще се промени от 01.01.2017 г.?

Съгласно ЗДДС облагаема е всяка доставка, свързана със земя и сгради, освен изрично посочените, като освободени доставки.

Доставките, свързани със земя

Доставките, свързани със земя са освободени доставки, на основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.

Освободени доставки са:

  • Прехвърляне на право но собственост върху земя;
  • Учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху земя;
  • Отдаване под наем или аренда на земя.

В чл. 45, ал. 7 от ЗДДС е предоставена възможност за право на избор – освободените доставки да се третират като облагаеми, но това право на избор се предоставя само на регистрирани по закона лица.

Прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот, без прилежащия терен към стари сгради, е облагаема доставка.

Доставката на поземлени имоти, които не са УПИ по смисъла на ЗУТ – земеделски земи и земи от горския фонд, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, включително върху УПИ ( право на строеж, право на ползване и право на преминаване) е освободена доставка, освен ако доставчикът не избере режим на облагаема доставка.

Пример: Регистрирано лице извършва продажба на поземлен имот в строителните граници на населено място, които не са УПИ по смисъла на ЗУТ. Тази доставка е освободена по смисъла на ЗДДС. Доставчикът може да упражни право на избор доставката на поземления имот да е облагаема. Правото на избор може да се упражни чрез посочване на размера на данъка във фактурата за доставката или чрез посочване във фактурата на основанието за правото на избор доставката да е облагаема – чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.

Доставка на сгради и прилежащи към сградата терени

Определянето на данъчния режим на доставки на сгради е в зависимост от обстоятелството дали сградата е нова или не. Доставката на сградата е съответно облагаема, ако сградата е нова или освободена, ако сградата не е нова.

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, както и доставката на прилежащите към тях терени е освободена доставка, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.

„Сгради, които не са нови“, са сгради, които не отговарят на критериите за „нови сгради“, дефинирани в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС:

  • които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“ или
  • за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Ако сградата е стара, доставчикът има право на избор за третиране на доставката като облагаема.

„Прилежащ терен“, съгласно определението в § 1, т. 6 от ДР на ЗДДС е сумата от застроената площ по смисъла на ЗУТ и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м. от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полу-подземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

Облагането на „прилежащия терен“, следва режима на сградата. Следователно прилежащите терени към нови сгради са облагаема доставка. Когато предмет на доставка са прилежащи терени към стара сграда те попадат в обхвата на освободени доставки, но на доставчика е предоставено право на избор да третира доставката, като облагаема.

Регистрирано лице извършва продажба на стара сграда и на прилежащите терени към нея.

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. Доставчикът може да упражни право на избор по отделно, както за доставка на сгради или части от тях, които не са нови, така и за доставката на прилежащите към тях терени. Или казано с други думи доставчикът може да избере доставката на сградата да е освободена, а доставката на прилежащите терени към тях да е облагаема.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Международно данъчно облагане и осигуряване + CD

Международно данъчно облагане и осигуряване

Връзката между българското и чуждестранното законодателство + практически решения на конкретни казуси!Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top