Наш служител отива като съветник в държавната администрация | РААБЕ Експерт

Наш служител отива като съветник в държавната администрация

Наш служител отива като съветник в държавната администрация
01
2015

Как правилно да оформите документите?

Този казус може да се случи и на Вас: служител отива съветник в държавната администрация, как трябва да се оформят документите, особено ако сте решили да стане чрез договор по чл. 111 – външно съвместителство. Трябва да решите доста въпроси преди да оформите документацията, например: Може ли това да стане с допълнително споразумение с негово лично волеизявление, или трябва да се прекрати основното трудово правоотношение с него по чл. 67, ал. 1,т. 1, след което да сключим трудов договор по чл. 111?

Трябва да се обърне внимание и на следните факти: договорът за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда (т.н. външно съвместителство) се сключва само когато лицето има основно трудово правоотношение с друг работодател. Работодателят не може да сключи такъв договор с лица, с които вече е установил основно трудово правоотношение.

Договор за външно съвместителство може да сключи всеки работник или служител за извършване на работа извън установеното за него време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. За работодателя е особено важно да познава съдържанието на основния индивидуален трудов договор на работника и служителя, за да знае дали в него не се съдържат клаузи, които го ограничават да полага труд при друг работодател понеже основният работодател не е дал съгласие за това. Когато в договора по основното трудовото правоотношение няма никакви записи за ограничаване възможността за полагане на труд при друг работодател, се приема, че работникът или служителят може да сключва договор за външно съвместителство по чл. 111 от КТ.

Съдържанието на договора за допълнителен труд при друг работодател включва:

  • характера и мястото на работата;
  • разпределение и продължителност на работното време;
  • трудово възнаграждение.

Седмичната продължителност на работата по основния и допълнителния трудов договор не може да бъде повече от 48 часа, а за работници и служители, ненавършили 18-години – не повече от 40 часа. Важно е, че законодателят е установил такава максимална продължителност на работното време на договора за допълнителен труд при същия работодател, така че работното му време по основния трудов договор и по договора за допълнителен труд да не нарушава установената от КТ минимална междудневна и междуседмична почивка (чл. 113 от КТ).

Тази забрана може да се преодолее само ако работодателят е получил изричното писмено съгласие на работниците/служителите, изразили желание да работят на двата договора повече от 48 часа седмично.

Ограничението на 40 часа седмично за допълнителен труд при същия или друг работодател, полаган от лица, ненавършили 18 години, не може да се преодолее дори и с тяхно писмено съгласие.

Ако работникът се е съгласил да работи повече от 48 часа седмично по основния трудов договор и по договора за допълнителен труд (чл. 110 и 111 от КТ), това е допустимо само за период от 4 месеца. След изтичането на този период работодателят отново трябва да изиска съгласие от работника, за да преизчисли максималната продължителност на работното време по двата трудови договора.

Работодателите са длъжни да водят документация за всеки работник или служител, който работи повече от 48 часа седмично.

Коментар и практика по всички трудово правни въпроси ще намерите в  практически наръчник от назначаването до уволнението – трудово право за работодатели.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top