Кратък обзор на нормативните промени в законодателството за 2017 г. | РААБЕ Експерт

Кратък обзор на нормативните промени в законодателството за 2017 г.

Кратък обзор на нормативните промени в законодателството за 2017 г.
01
2017

Сериозни промени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

С ДВ., бр. 97 от 6.12.2016 г. с текстовете в Закона за изменение и допълнение на ЗАДС станаха факт и законодателните изменения в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и Закона за счетоводството за 2017 г.

В Закона за данъка върху добавената стойност промените се отнасят до:

 • Данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност;
 • Предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им стопанисване;
 • Плащане при предоставяне на стоки и услуги с периодично и непрекъснато изпълнение;
 • Ново разбиране за целите на ДСС на понятието дълготрайни активи и на правото за данъчен кредит пропорционално на степента  на използване за независима икономическа дейност при производство, придобиване или внос на различни от недвижими имоти стоки, които са  или биха били дълготрайни активи;
 • Корекции при унищожаване, липси и брак на стока или доставка на стока или услуга;
 • Еднократни и годишни корекции на ползван данъчен кредит;
 • Нови формули при изчисляване на корекциите на ползван данъчен кредит – в увеличение или намаление
 • Регистрация по ЗДДС при наследяване.

В Закона за корпоративното подоходно облагане са направени следните изменения и допълнения:

 • Относно третирането на разходите, свързани с използване на активи за лично потребление от наети лица и от лица, упражняващи личен труд,  - разходи в натура
 • Изменения в ГДД за 2016 и 2017 г.  право на деклариран избор на разходите в натура
 • Нови срокове за коригиране на грешки, свързани с корпоративния данък
 • В Закона за данъците върху доходите на физическите лица промени настъпиха при:
 • Данъчните облекчения
 • При парични и предметни печалби, от участие в хазартни игри, организирани с лиценз;
 • Срокове за подаване на ГДД;
 • Облагане на доходите от таксиметровите услуги

В Закона за счетоводството:

 • Предприятия, които не са осъществявали дейност са тези, които отговарят на точно разписани критерии за неизвършване на сделки по ТЗ, няма приходи, инвестиции, продажби или не са осъществявали покупки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top