Изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице | РААБЕ Експерт

Изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице

Изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице
03
2017

Новият вариант на таблица 1

Самоосигуряващо се лице, осигурено и за общо заболяване и майчинство, е работило през цялата 2016 г. с изключение на половината от месец февруари, през който е било във временна неработоспособност (болнични). Не упражнява друга трудова дейност извън горепосочената. Осигурява се авансово върху определения за него минимален месечен размер на осигурителния доход съгласно ЗБДОО за 2016 г. – 420 лв. От дейността като самоосигуряващо се лице е реализиран и деклариран облагаем доход в размер на 12 000 лв.

Вие как бихте попълнили таблица 1 за изравняване на осигурителния доход?

Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд

Месеци

Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в качеството на лице   по чл. 4, ал. 1, ал. 10 и чл. 4а от КСО

Осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице

Облагаем доход от дейност като самоосигуряващо се лице

Осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски

к. 3 + к. 4

Осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, не  по-голям от максималния осигурителен доход

к. 3 + к. 5

1

2

3

4

5

6

7

1.

Януари

 

420

1000

420

1000

2.

Февруари

 

210

1000

210

1000

3.

Март

 

420

1000

420

1000

4.

Април

 

420

1000

420

1000

5.

Май

 

420

1000

420

1000

6.

Юни

 

420

1000

420

1000

7.

Юли

 

420

1000

420

1000

8.

Август

 

420

1000

420

1000

9.

Септември

 

420

1000

420

1000

10.

Октомври

 

420

1000

420

1000

11

Ноември

 

420

1000

420

1000

12.

Декември

 

420

1000

420

1000

13.

Общо:

 

4830

12 000

4830

12 000

 

Независимо, че през февруари 2016 г. лицето е работило само половината месец, на ред 2 от колона 5 се вписва облагаем доход в размер равен на посочения в останалите редове от колоната за месеците, през които лицето е отработило всички дни (1000 лв.). Това е така, защото облагаемият доход за 2016 г. се разпределя поравно между месеците, през които са налице отработени дни (може да е дори само един отработен ден в месеца), а досегашният подход на пропорционално разпределяне въз основа на действително отработените дни вече не се прилага.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top