физически лица | РААБЕ Експерт

физически лица

Електронна търговия, трудови досиета и други регистри

Електронна търговия, трудови досиета и други регистри
09
2016

Сигурни ли сте че спазвате правилата за защита на личните данни

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до конкретно физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Всяка информация включва:

  • информация
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ?

Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ?
Въпрос: 

Физическо лице, което няма никакви доходи в България плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с Американска Компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка.

Какви задължения произтичат за това лице в България?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Съхранявате ли данни в електронни регистри?

Съхранявате ли данни в електронни регистри?
08
2016

Кои права на лицата не трябва да нарушава администрацията при обработката на лични данни?

На всички ни е ядно, че всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуряване на физически лица от страна–членка на ЕС за изпълнение на граждански договор в България

Осигуряване на физически лица от страна–членка на ЕС за изпълнение на граждански договор в България
Въпрос: 

Физическо лице е сключило граждански договор с българско юридическо лице ЕООД за извършване на консултантски услуги на същото. Физическото лице живее и се осигурява в друга страна членка на ЕС. През месец 12.2015 год. българското ЮЛ начислява разход за хонорар по граждански договор (ГД) на физическото лице, но не го изплаща.

Има ли задължение ЮЛ да начисли осигуровки на това ФЛ  за доходите по ГД поради факта, че то се осигурява в друга държава членка на ЕС и в тази връзка кога...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кога възниква задължение за българско юридическо лице да плати осигуровките при хонорар на физическо лице, осигурено в друга страна - членка на ЕС?

Кога възниква задължение за българско юридическо лице да плати осигуровките при хонорар на физическо лице, осигурено в друга страна - членка на ЕС?
Въпрос: 

Физическо лице е сключило граждански договор с българско юридическо лице ЕООД за извършване на консултантски услуги на същото .Физическото лице живее и се осигурява в друга страна - членка на ЕС.

През месец 12.2015 год. българското юридическо лице начислява разход за хонорар по граждански договор, но не го изплаща. Има ли задължение юридическото лице да начисли осигуровки на това физическо лице за доходите по гражданския договор поради факта, че то се осигурява в друга държава -...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки

Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки
02
2016

Изпълнявате ли изискванията за обучение на физическите лица?

Видовете защита на личните данни са физическа, персонална, документална, защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи и криптографска защита:

  • Физическата защита на личните данни представлява система от технически и
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Право на безплатна предпазна храна

Право на безплатна предпазна храна
11
2014

Задължения на работодателите в предприятия със специфичен характер и организация на труда

Всеки работодател, който управлява и представлява предприятие със специфичен характер и организация на труда, е длъжен да направи оценка на риска на работните места, да проведе консултации с представителите на работниците и служителите, да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Без промяна при облагане по ЗДДФЛ през последното тримесечие на 2014 г.

Без промяна при облагане по ЗДДФЛ през последното тримесечие на 2014 г.
10
2014

10 % данък остава при получателите за деклариране

Въпреки очакваните промени в режима за облагане и деклариране на доходите през последното тримесечие на календарната година, такива не се случиха. За лицата, които получават доходи от хонорари и граждански договори, остава старото положение. И...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Изменения във формулярите за вписване в Търговския регистър

Изменения във формулярите за вписване в Търговския регистър
07
2014

Сериозни промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Последните промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър са свързани с изискванията на Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Инструктирате ли вашите работници и служители?

Инструктирате ли вашите работници и служители?
06
2014

Списък с инструктажите, които не бива да пропускате

На практика не всички инструктажи са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 2009 г. Множество специфични нормативни актове задължават работодателите да инструктират работниците и служителите и да пазят доказателства за това. Ето...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to физически лица
Go to top