Данък върху добавената стойност | РААБЕ Експерт

Данък върху добавената стойност

Данък върху добавената стойност
07
2017

Данъчен кредит – пълен или частичен?

Данъчен кредит, съгласно разпоредбите на ЗДДС, е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон, за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка, осъществен от него внос, както и за изискуемия от него данък като платец по глава осма.

Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне:

  • данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;
  • начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57;
  • изискуемия от него данък като платец по глава осма.

По смисъла на чл. 73, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Видно от горните текстове, в разпоредбите на ЗДДС е предвидено ползването на пълен данъчен кредит (чл. 69, ал. 1 от закона) – когато лицето извършва само облагаеми доставки и ползването на частичен данъчен кредит (чл. 73 от закона) – когато лицето извършва облагаеми доставки и такива, за които не е налице право на данъчен кредит /например-освободени доставки/.

норма

основание

пояснение

промяна +/-

 

69,1,1

 

Приспадане на пълен данъчен кредит

стоката/услугата е предназначена за независимата икон.дейност-приспадане на пълен ДК при придобиването

ако има лично ползване-ежемесечно начисляване на данък (чл. 9,ал. 3,т. 1, чл. 25, ал. 3,т. 7, чл. 27,ал 2 и чл. 117, ал. 1,т. 3)

73

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

лицето извършва доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит и доставки или дейности, за които лицето няма такова право

Ползва се право на приспадане на частичен данъчен кредит

71а

Право на ДК пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност при придобиване или изграждане на недвижими имоти

когато при покупката е ясно, че ще се ползва и за дейността и за лични нужди - пропорционално приспадане на ДК за недвижим имот, съответстващо на облагаемата дейност

ползва се пропорционално ДК при придобиването, ползването на другата част за лични нужди не се облага

71б

Право на ДК пропорционално на степента на използване за  независима икономическа дейност при производство,  придобиване или внос на различни от недвижими имоти стоки, които са или биха били ДА

когато при покупката е ясно, че ще се ползва и за дейността и за лични нужди - пропорционално приспадане на ДК за стоки, съответстващо на облагаемата дейност

ползва се пропорционално ДК при придобиването, ползването на другата част за лични нужди не се облага

73б

Право на приспадане на ДК при производство,  придобиване или внос на стоки или получаване на услуги, които не са или не биха били ДА

приспадане на ДК -пропорционално/стоки и услуги със стойност 4999лв./, съответстващо на облагаемата дейност

ползва се пропорционално ДК при придобиването, не се облага лично ползване, впоследствие за тези стоки и услуги се извършват корекции-чл.79, ал.1 и 2,

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top