Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи | РААБЕ Експерт

Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи

Данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи
12
2016

Облекчен ред за данък върху разходите

Окончателното годишно приключване на 2016 г. няма да мине без данъчно третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи, на база промените в ЗКПО и въведеният облекчен ред за облагане с данък върху разходите.

С цел правилно определяне на разходите в натура и дължгимите върху тях данъци обръщаме внимание на следните категории разходи и приходи:

Непризнати разходи за данъчни цели

Към тях се отнасят:

 • Разходи, несвързани с дейността и разходи с характер на скрито разпределение на печалбата;
 • Разходи, които не са документално обосновани;
 • Разходи за начислен данък или ползван данъчен кредит по ЗДДС;
 • Разходи за начислен ДДС от доставчик или от органа по приходите;
 • Разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода;
 • Разходи за начислени глоби, конфискации, лихви за просрочие.
   

Непризнати приходи за данъчни цели

Те включват:

 • Приходи от дивиденти;
 • Приходи, възникнали по повод на непризнати разходи.


Данъчни временни разлики:

 • Обезценки и отписване на вземания;
 • Неизплатени доходи на местни физически лица;
 • Слаба капитализация.


Как изглеждаше облагането на личното ползване?

Досега

 

След промените

 

 • Ползването на стопански активи и/или персонал за лични потребности представлява непаричен доход (в натура), облагаем по правилата на ЗДДФЛ + дължимите ЗОВ.
 • Данъчната основа е „пазарната цена“ на стоката/услугата, защото ползвателят (ФЛ) и фирмата са „свързани лица“ по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК.

 

 • ДЗЛ има право на избор дали да прилага досегашния ред или да облага сумите с еднократен окончателен данък по чл. 204, ал. 1, т. 4 /нова/.
 • В този случай няма облагане по ЗДДФЛ + дължими ЗОВ (очакват се промени за ЗОВ).
 • Данъчната основа е частта от разходите, съответстваща на личното ползване.
 • В сила от 01.01.2016 г.

 

 

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Служебен автомобил – начин на употреба

Служебен автомобил – начин на употреба

Второ допълнено и преработено издание! 

 Изданието е с изчерпан тираж в хартиен формат. Заявете го като е-книга на следния адрес: ...Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top